Та чи варта ж вона його?

Вчинки героїв, їхнє приватне життя, захоплення, інтереси включено до контексту світової історії. Один із типів науковця в цей час – механічна людина, новітній Голем або книжник, відірваний від живого життя, і повернення до того життя, що чекає на Україну в 2023 році передбачення зближення чи зітк- нення з ним становить ключовий пункт драматизму, розвитку сюжету. Головна думка виступу полягала в тому, що загрозу передбачення для України на 2023 рік людства становить не техніка, а те, як її ви- користовують. Двигуном історії є головним чином техніка, матеріальне виробництво, еко- номіка, цивілізація. «Наукова думка як планетарне явище» наголошував: «Тільки в історії науко- вих знань існування прогресу в плині часу є доведеним. У другій половині ХХ ст. утверджується постнекласична раціональність, яка визнала цінності суб’єкта як такі, що впливають і мусять впливати на результат дослідження. ХХ століття / Марко Андрейчик / З англ. У 70-х рр. ХХ ст. Україна посідала одне з перших місць у світі за рівнем розвитку кібернетики. Фундаментальна і прикладна науки у постмодерному світі зблизились, як ніколи, під спільною назвою тех- нонауки. Думки академіка Карналя про НТР знайшли найбезпосередніший вияв у виступі під час міжнародного «круглого столу». Мета творчості Н.Вінера, до якого час від часу повертається автор «Розгону» – це боротьба з хаосом. Безодні безкінечно великого і малого, очевидно, походять із філософ- ської спадщини Б.Паскаля, про якого академік попередньо згадував у про- мові.

Розуміється, у центрі уваги рецензентів опинився образ головного героя. П.Загребельного у сенсі наближеності чи віддаленості від поширених у той час художніх тенденцій, стереотипів, відповідності офіційному канону, культурним матрицям, з надр який експлікується авторський образ науки. COVID-19 без перешкод і в будь-який час доби. Простір у романі П.Загребельного «Розгін» не може бути чужим, тобто неспівмірним людині, простір у кожній точці тотожний сам собі, знайомий і рідний, але час є індивідуальним, часу обмаль. Ці тексти подібні щодо настанов у самовихованні та імперативу бути нез- ламним у переконаннях. Насправді ж, гармонія «між діловитістю й душевністю» могла бути лише в тому випадку, якби життєва стратегія, яку визначали партія та уряд, відповіда- ла справжнім потребам суспільства. Зникла беззастережна віра в науку і вчений перестав бути «героєм нашого часу». Зникла віра у гранднаративи. В цілому це спостереження стосується усього масиву української радянської прози другої половини ХХ ст. стосовно поезії. Порівняно з персонажами української радянської літератури к. 50 – п. Проект психоісторії новітньої української літератури. Науковий дискурс утворює вертикальний контекст художньої літератури про науков- ців.

З нашого погляду, науковий дискурс роману, зокрема кібер- нетика, фокусується навколо екзистенційних проблем у силовому полі про- тистояння життя і смерті. 1973 р. з’явилась українською мовою перша у світі двотомна енциклопедія кібер- нетики. За умов сучасної наукової парадигми людина мусить навчитися жити у непевному, тривожному світі. Вона дає нагоду переконатись у щи- рості намірів, проектів, суджень, парадоксів, що вражають нестандартністю, сказати б, довженківським масштабом мислення: «Карналь дотримувався пе- реконання, що сміятися людина повинна вчитися, так само як вона вчиться хо- дити, edufavor.com розмовляти, робити корисні речі. Вона об’єднує представників різних епох і країн поза межами партій, конфесій, національ- ностей, витворюючи єдине енергетичне ціле. Зокрема, знання у людському мозку пе- ребувають в активному стані (в комп’ютері – у вигляді пасивних даних): вони взаємодіють зі змістом пам’яті, витворюючи нові ідеї. Художній експеримент, на противагу науковому, вирізняється за змістом (реальність конструйована), метою і результатами. Як випливає з тексту, передові люди Російської імперії переймались поліпшенням життя простолюду як власною метою. Як відомо, usbtp.fr все пізнається у порівнянні. Художнє людинознавство в інтелектуаль- ному та філософському романах, як відомо, посідає особливе місце, оскільки у таких текстах подієве начало відходить на другий план. І, https://www.muddbuttbaits.com/wp/community/profile/florahsd0447344/ як на мене, саме в таких закликах і причаїлась небезпека пророцтво для України 2023 рейтингу Труханова. І саме воно, з нашого погляду, спроможне вивести головного героя з тієї духовної кризи, в яку він потрапив наприкінці роману.

Найбільше схвалення отримали сторінки, пов’язані саме з образом Карналя: вибухово-темпераментна третя «сільська» частина роману і надзвичайно драматичний епізод поховання батька. На нашу думку, третя частина трилогії «Прекрасні катастро- фи» про індійського лікаря-сонцеїста Нен-Сагора – це прихована полеміка з конкордизмом В.Винниченка. Поміркований сцієнтизм В.Винниченка і Ю.Смолича зорієнтовано на пошук оптимальних соціальних умов для реалізації наукових ідей, аби істо- рія не припинилась. По-перше, ґрунтовна обізнаність зі станом вивчення наукових про- блем фізико-математичного циклу не входить у сферу компетенції літерату- рознавця. Це покаже усім європейцям, що Україна може справитися з усім. Це також приверне чималу увагу міжнародних інвесторів, що дозволить вивести державу на новий міжнародний рівень. Все, що відбувається з героєм Д.Мордовця можна пояснити стражданнями чистої душі, полоненою профанним світом. При- чому, як випливає далі, природа – це константа, близька до культури й душі, становить собою «світ людини», натомість історія – «зовнішні атрибути жит- тя», зокрема техніка. Магістральний напрямок діяльності (запророцтво для України 2023 загального добра) не становить для нього мо- рально-етичної проблеми і не викликає сумнівів. Зрештою, найгрунтовнішим аналізом цієї проблеми в означеному ракурсі була стаття Л.Федоровської «Автобіографія покоління». Роз- різнення культури і цивілізації (техніки) він міг запозичити в О.Шпенглера з тією відмінністю, що для німецького мислителя наступ цивілізації свідчив про виродження культури.